Tesla Fond Realita

Co je to nemovitostní fond?

Nákup podílových listů Otevřeného podílového nemovitostního fondu (dále jen nemovitostní fond) je forma investice a ukládání volných peněžních prostředků, která je vhodnou alternativou ke spoření v bankách a spořitelních družstev. Nemovitostní fondy se ve vyspělých ekonomikách těší již po desetiletí veliké oblibě u obyvatelstva a středně velkých podnikatelů. Investování do nemovitostních fondů má tyto výhody: Veškeré investice do podílových listů jsou zaručeny nemovitostmi.Nemovitostní fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny jejich držiteli. Držitelé podílových listů se již s minimální investicí stávají spolumajiteli nemovitostí. Výhodou je jak zhodnocení investice v podobě ocenění vlastní nemovitosti, tak především příjem z pronájmu nemovitostí. Investice do nemovitostního fondu poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení. Investor nákupem podílových listů nemovitostního fondu dosahuje velmi stabilního zhodnocení svých vkladů díky dlouhodobým pronájmům na nemovitostech (výnos z nájemného). Dále poskytuje nemovitostní fond stabilní hodnotu investice, protože nemovitosti v majetku fondu jsou pravidelně oceňovány a vyjadřují tak reálnou hodnotu v daném čase. Nemovitostní fond poskytuje účinnou ochranu proti inflaci pomocí tzv. inflačních doložek v nájemních smlouvách, kdy na roční bázi dochází k aktualizaci výše pronájmu podle průměrné roční inflace vyhlašované ČNB. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách s cennými papíry. Týká se to především cenových výkyvů např. u akcií, dluhopisů, měn nebo indexů. Vhodný nástroj pro zajištění na stáří, penzi. Pomocí postupného nebo pravidelného investování do nemovitostního fondu dochází formou konzervativní investice k vytvoření finanční rezervy na důchodový věk. Výnos z investice do nemovitostního fondu nepodléhá dani z příjmu. Aktuálně to platí v případě fyzické osoby, která zrealizovala odkup cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 99 999,99 Kč nebo dále v případě odkupu v daném roce v objemu 100 000,-Kč a více a tyto finanční prostředky byly zainvestovány po dobu 36 měsíců a více. Doporučujeme tuto oblast vždy konzultovat s daňovým poradcem. Fond podléhá dohledu ČNB.

Proč investovat do nemovitostního fondu

Investice do realit,nemovitostního fondu či jiné formy realitního spoření s sebou nese řadu výhod oproti klasickým bankovním produktům a vkladům. Velkou výhodou je krytí investice reálnou hodnotou – nemovitostmi. Do nemovitostního fondu jsou kupovány výhradně kvalitní nemovitosti, které posuzuje jak depozitář fondu, tak dva další nezávislé posudky. Pravidelný výnos z nemovitostního fondu podílníkům zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy. Fond podléhá dohledu ČNB. Investice do nemovitostního fondu má ještě jeden nezanedbatelný bonus – stanete se spolupodílníkem lukrativních nemovitostí, které jinak vyžadují vysokou vstupní investici a pravidelné pokrývání nákladů spojených s údržbou a správou objektů.
Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky.
 
Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti - administrativní a výrobní prostory. Fond umožnuje podílníkům participovat na nemovitostním trhu. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva.
 
Fond je vhodný jak pro investory, kteří plánují krátkodobé investice na období 3 let, tak i pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice na delší období. Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat své investované finanční prostředky zpět v době kratší.
 
Fond je pod plným dohledem ČNB a depozitáře ČSOB. Fond existuje od roku 2009. Sídlo společnosti je v Praze.
 
Aktiva: 2 301 460 256 Kč
Vlastní kapitál:  2 131 824 376 Kč

Princip fungování nemovitostního fondu Realita

V průběhu měsíce posílají klienti (podílníci, investoři) své finanční vklady na sběrný účet.

Za tyto vklady nakupují podílové listy fondu dle aktuální hodnoty. Stávají se tak podílníky fondu (majetku fondu).

Minimálně 20 % majetku fondu zůstává v likvidním majetku (BÚ, SÚ, TV, dluhopisy 3Y). Max 80 % majetku fondu je v komerčních nemovitostech s pronájmem.

 

Základní parametry produktu SPORO

Typ investice SPORO umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky. 

  • Minimální vstupní investice: 500 Kč
  • Vstupní poplatek: nulový
  • Výstupní poplatek do 1 roku: 1 %, poté 0 %
  • Minimální odkup: 500 Kč
  • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
  • Doporučený investiční horizont: 3 roky a déle
  • Stanovení aktuální hodnoty: jednou měsíčně

Výkonnost fondu

Výkonnost podílového fondu od založení61,51 %
Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci0,14 %
Výkonnost podílového fondu za poslední 3 měsíce0,65 %
Výkonnost podílového fondu za poslední 12 měsíců1,58 %
Výkonnost podílového fondu od začátku roku 20200,65 %

Roční výkonnost

20092,45 %
20105.63 %
20115,91 %
20125,36 %
20135,3 %
20144,33 %
20154,66 %
20164,42 %
20174,28 %
20182,9 %
20193,15 %

Vstupní poplatky

SPORO0 %

Výstupní poplatky

do 1 roku1 %
nad 1 rok0 %

Příklad nemovitostí v majetku Tesla

Komerční nemovitost Ústí n.L.

Aktuální cena: 133 000 000 Kč Roční výnos z nájemného: 10 602 000 Kč Výnosové procento: 7,97 %

Komerční nemovitost Liberec

Aktuální cena: 35 500 000 Kč Roční výnos z nájemného: 2 766 886 Kč Výnosové procento: 7,79 %

Komerční objekt u dálnice D1

Aktuální cena: 55 900 000 Kč Roční výnos z nájemného: 4 380 000 Kč Výnosové procento: 7,84 %

Komerční nemovitost Čechtice

Aktuální cena: 34 300 000 Kč Roční výnos z nájemného: 2 592 000 Kč Výnosové procento: 7,56 %

Komerční objekt Prachatice

Aktuální cena: 23 000 000 Kč Roční výnos z nájemného: 2 089 460 Kč Výnosové procento: 9,08 %

Výrobní prostory Lázně Bohdaneč

Aktuální cena: 11 950 000 Kč Roční výnos z nájemného: 1 320 000 Kč Výnosové procento: 11,05 %

Novinky:

GRAF ROZLOŽENÍ PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ FONDU REALITA

Často kladené otázky

Co je to nemovitostní otevřený fond Realita?

Nemovitostní otevřený podílový fond shromažďuje finanční prostředky od investorů a za tyto prostředky nakupuje především nemovitosti. Skupina nemovitostí vytváří tzv. nemovitostní portfolio, které je několika způsoby diversifikováno. Mix nemovitostí tvoří bytové i nebytové prostory, které jsou určeny k pronájmu. Příjmy z pronájmů na těchto vlastněných nemovitostech fondu tvoří výnos fondu. Podle zákona nemá právní subjektivitu, zakládá a obhospodařuje ho investiční společnost se souhlasem státního dozoru (České národní banky). Fond vydává a odkupuje podílové listy bez časového a objemového omezení.

Proč investovat do nemovitostního fondu Realita?

Fond vám umožní zhodnotit finanční prostředky. Tyto prostředky jsou vloženy do reálných nemovitostí, které jsou v majetku fondu a které jsou pronajaty. Nemovitosti jsou pojištěny (živel a škoda 3. osoby). K investování vám stačí 500,-Kč. Investovat můžete jednorázově, pravidelně i nepravidelně. Peníze máte k dispozici – kdykoli můžete podat žádost o zpětný odkup podílových listů. Tato žádost je vypořádána nejpozději do 30 pracovních dnů, obvykle do 15 dnů. Jste-li fyzická osoba, nepodléhá Váš výnos zdanění při splnění jedné z následujících podmínek: A. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 99 999,99 Kč, B. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu 100 000 Kč a více byly tyto finanční prostředky zainvestovány po dobu 36 měsíců a více.

Jak mohu investova do nemovitostního fondu Realita?

Nejprve uzavřete „Rámcovou smlouvu o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů“ - kontaktujte nás. Uzavření smlouvy Vám právně i technicky umožňuje investování, nezavazuje Vás však k okamžitému převodu peněz – ten můžete provést kdykoli po uzavření smlouvy. Platebním příkazem (jednorázový nebo trvalý) převádíte peníze na účet fondu Realita (626111626/0300) a do variabilního čísla uvedete šestimístné číslo. První číslo je číslo vybraného produktu, do kterého požadujete investovat a následujících pět čísel je „Identifikační číslo“ klienta, které máte uvedeno v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů.

Jak získám zpátky své peníze?

Své peníze získáte zpět na číslo účtu, které je uvedeno ve Vaší uzavřené Rámcové smlouvě. Zpětným odkupem můžete odprodat libovolný počet podílových listů (všechny nebo jen jejich část). O odkoupené podílové listy klesne majetek fondu. Odkupy jsou přijímány (elektronicky) do posledního dne měsíce a následně jsou vypořádány do 30 pracovních dnů, obvykle do 15 dnů.

Jak zjistím zhodnocení své investice?

Investor (podílník) po podpisu rámcové smlouvy obdrží přístupová oprávnění do elektronického systému eFolio, kde je každý vklad samostatně evidován a při každé změně hodnoty podílového listu je on-line informován o aktuálním vývoji své investice.

Jaký je investiční horizont nemovitostního fondu Realita a co to znamená?

Investiční horizont nemovitostního fondu Realita jsou 3 roky a tento údaj je pouze doporučený. Smyslem je omezit vliv jakýchkoliv kolísání a získat zhodnocení za období několika let. Cenový vývoj u nemovitostí a pronájmů se významně projeví v ceně podílového listu nemovitostního fondu až v řádu několika let. Podílník má ale vždy možnost odprodat podílové listy kdykoli a povinností fondu je vaše podílové listy od vás odkoupit.

Co je to statut fondu?

Statut otevřeného podílového fondu je základní dokument, který vymezuje všechny podstatné a důležité náležitosti fungování fondu– investiční strategii, poplatky, investiční horizont, limity, depozitáře … atd. Statut fondu je na vyžádání u našeho poradce.